Biostat. More than statistics.

Narzędzia wykorzystywane w trakcie analizy danych

analiza danych

Przeprowadzając proces badawczy, należy pamiętać o nakierowaniu każdego etapu badania na główny cel całego projektu. Badacz na etapie analizy danych powinien wykazać się dystansem, który pozwoli mu na stawiania wiarygodnych wniosków, popartych danymi, a nie zaś pragnieniami czy przewidywaniami osób zaangażowanych w badanie. Podstawą dobrze zrealizowanego badania jest ponadto skonkretyzowany cel oraz zastosowanie w toku badania profesjonalnych narzędzi.

 

Narzędzia, które warto zastosować w procesie badawczym

Wśród podstawowych narzędzi, które wykorzystywane są do zrozumienia pozyskanych danych, warto wymienić:

  • średnią arytmetyczna,
  • odchylenie standardowe,
  • regresję,
  • określenie wielkości próby,
  • testowanie hipotez.

Niezależnie od wybranego narzędzia należy dołożyć wszelkiej staranności, aby wyeliminować możliwość popełnienia błędu, który może zaważyć na ostatecznym wyniku badania i analizie statystycznej.

 

Średnia arytmetyczna a odchylenie standardowe

Jeśli chodzi o średnią arytmetyczną to jest to narzędzie łatwe w użyciu i pozwala na szybkie obliczenia, jednak jej zastosowanie często bywa niewystarczające. Natomiast odchylenie standardowe dostarczy informacji, jak szeroko dane wartości badanej wielkością zostały rozrzucone wokół jej średniej. Tym samym im mniejsza jest wartość odchylenia tym obserwacje są bardziej skupione wokół średniej. 

 

Funkcja regresji i określenia wartości próby

Regresja jest narzędziem wykorzystywanym w statystyce, które umożliwia zbadania związku występującego między poszczególnymi wielkościami danych. Jednocześnie metoda ta pozwala na prognozowanie nieznanych wartości jednych wielkości w odwołaniu do już rozpoznanych wartości. Natomiast rolą określenia wielkości próby jest umożliwienie efektywnego przebadania wybranej grupy bez konieczności badania każdej osoby przynależącej do danej grupy. W ostateczności pozyskane wyniki można przełożyć na całość badanej populacji.

 

Na co zwrócić uwagę wybierając narzędzie badawcze?

Ostatnim podstawowym narzędziem wykorzystywanym w procesie badawczym jest testowanie hipotez, które ma za zadanie ocenić, czy dane założenie jest prawdziwe dla badanego zbioru danych bądź populacji. Analiza danych jest etapem procesu, który wykorzystuje fachowe narzędzia, stosowane w odpowiedzi na:

  • postawiony cel badania,
  • charakter zgromadzonych danych,
  • ilość i jakość zgromadzonych danych,
  • potrzeby związane z dalszymi procesami badawczymi.

 

Zobacz także

Tagi

analiza danych statystyka narzędzia badawcze próba badawcza proces badawczy gromadzenie danych wartość próby

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są perspektywy rozwoju analizy rynkowej w najbliższej przyszłości?

Perspektywy to dalszy rozwój sztucznej inteligencji, rosnące znaczenie analizy danych czasowych i coraz bardziej zaawansowane narzędzia wizualizacyjne

Jakie są główne czynniki wpływające na zmiany w zachowaniach konsumentów?

Czynniki to zmiany demograficzne, technologiczne innowacje, trendy społeczne i ekonomiczne warunki.

Jakie są główne metody analizy danych w badaniach rynkowych?

Metody to analiza regresji, analiza skupień, analiza skośności, analiza wariancji i analiza szeregów czasowych.