Tag: analiza rynku

Analizy rynku

Rzetelne podstawy do podjęcia decyzji warunkują ich trafność i minimalizują ryzyko niepowodzenia realizowanych przedsięwzięć. Krokiem do lepszego poznania warunków działania i środowiska rynkowego, w których działania te mają być podjęte są kompleksowe analizy rynku i jego specyfiki - proces ten obejmuje pozyskanie niezbędnych z punktu widzenia rozpatrywanej inicjatywy danych oraz ich późniejsze przetworzenie.

 

Po co analizować rynek?

Analizy rynku są zatem procesem, który pozwala przekształcać twarde dane w konkretną wiedzę o ogólnej sytuacji na rynku oraz poszczególnych aspektach działań na nim podejmowanych. Wiedza ta to zaś niezbędny warunek świadomego i odpowiedzialnego podejmowania obarczonych niskim ryzykiem niepowodzenia decyzji, a przez to - umacniania aktualnej rynkowej pozycji i skutecznego budowania swojej przewagi konkurencyjnej. Dzięki temu analizowanie rynku sprzyja:

 

 • usprawnieniu maksymalizacji poziomu zysków firmy;
 • trafniejszej identyfikacji potrzeb konsumenckich;  
 • rozbudowywaniu rynkowej pozycji własnej marki;
 • optymalizacji inicjatyw marketingowych i ponoszonych z tego tytułu;
 • ograniczaniu ryzyka błędnych decyzji biznesowych i ponoszonych w związku z tym strat;
 • stwarzaniu warunków do stabilnego rozwoju przedsiębiorstwa;
 • sprawnemu wyszukiwaniu nisz rynkowych;
 • określaniu źródeł potencjalnych przewag konkurencyjnych.

 

Jak realizujemy proces analiz?

W zależności od potrzeb naszych klientów prowadzimy analizy rynku obejmujące rozpoznanie sytuacji m.in. w zakresie:

 

 • otoczenia rynkowego firmy;
 • popytu na dany produkt lub usługę;
 • znajomości, rozpoznawalności i świadomości marki;
 • istnienia segmentów konsumenckich na danym rynku.

 

Aby ww. analizy dały rzetelne i wiarygodne wnioski, proces gromadzenia i przetwarzania danych rynkowych planujemy indywidualnie do rozpatrywanego przypadku, każdorazowo jednak opieramy go o sprawdzone i uzupełniające się metody badawcze. W katalog metod, po które sięgamy podczas typowej analizy rynku,  wpisują się w szczególności:

 

 • analizy Desk Research - analizy odgórnie dostępnych danych już przetworzonych;
 • badania Mystery Shopping  - audyty Tajemniczego Klienta;
 • pogłębione wywiady indywidualne (IDI) i grupowe (FGI);
 • wywiady i panele eksperckie;
 • telefoniczne indywidualne wywiady pogłębione (TDI);
 • badania ankietowe (CAWI, CAPI, CATI, PAPI) realizowane na reprezentatywnych próbach badawczych.

 

Dlaczego warto zaufać naszym analizom?

Badanie rynku krajowego i zagranicznego zajmujemy się od lat. Zdobyte doświadczenie w zakresie badań, analiz statystycznych i prac z zakresu Software House sprawiły, że nasze analizy rynku wyróżnia:

 

 • sprawdzona i doskonalona przez lata metodologia badań;
 • realizacja przez zespół doświadczonych specjalistów z różnych dziedzin;
 • wsparcie autorskiego internetowego panelu badawczego;
 • wsparcie autorskiego oprogramowania do badań i analiz. 

Jak wygląda prawidłowy przebieg analizy rynku medycznego? W jakim celu warto ją przeprowadzić?

Rynek farmaceutyczny charakteryzuje się ogromnym potencjałem, lecz zarazem wcale nie mniejszą konkurencją. Przedsiębiorstwo zamierzające zaistnieć w branży stoi więc przez trudnym zadaniem, któremu nie jest w stanie samodzielnie, bez zewnętrznego wsparcia podołać. Zwłaszcza jeśli wprowadza na rynek nowy produkt lub usługę medyczną, które niewiele różnią się od tych dostępnych w sprzedaży. Analiza rynku pozwala na szczęście zminimalizować potencjalne ryzyko nietrafionych decyzji. Podpowiadamy w jaki sposób może być ona zrealizowana.

Desk research podstawą analizy rynkowej

Analiza danych zastanych powinna stanowić fundament prawidłowo przeprowadzonego projektu realizowanego dla podmiotów z branży medycznej. W ramach zastosowania metody desk research ma miejsce proces pozyskiwania danych pierwotnych, przydatnych z punktu widzenia przedmiotu badania. Można do nich zaliczyć chociażby:

 • bazy publicznych przetargów – w tym przede wszystkim treść ogłoszeń o zamówieniach oraz informacji o wyborze wykonawcy;
 • treść rozporządzeń prawnych, projektów ustaw oraz nowelizacji;
 • dane udostępniane przez organizacje publiczne typu GUS, Ministerstwo Zdrowia czy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 • wiadomości pozyskane z branżowych czasopism oraz literatury;
 • wyniki badań rynkowych oraz sondaży opinii;
 • nagrania z branżowych eventów dla przedstawicieli sektora farmaceutycznego;
 • dane umieszczane na stronach sklepów online podmiotów konkurencyjnych – obejmujące zwłaszcza zakres oferowanych produktów oraz cennik; 
 • raporty o sytuacji finansowej przedsiębiorstw.

Zgromadzone informacje w trakcie analizy desk research muszą być odpowiednio zweryfikowane pod względem jakości, wiarygodności oraz aktualności. Dopiero wówczas można przejść do etapu właściwej interpretacji oraz analizy statystycznej. Właściwie przeprowadzona analiza rynku jest możliwa jedynie wówczas, gdy nad projektem pracuje wielu badaczy, specjalistów statystyki oraz ekspertów data mining. Spełnienie tego warunku pozwala zyskać pewność uzyskania wniosków o dużej wartości merytorycznej.

Jak przeprowadzana jest analiza zamówień publicznych?

W przypadku analizy rynku medycznego niezwykle istotne jest zgromadzenie danych dostępnych w bazie zamówień publicznych. Ośrodki służby zdrowia chcąc zaopatrzyć się w produkt lub wyrób medyczny, stoją przed konicznością ogłoszenia przetargu. W jego treści powinny znaleźć się takie informacje jak cena szacunkowa, ilość sztuk produktów, a także zasady wyboru firmy realizującej zamówienie.

Dotarcie do tego rodzaju danych pozwala określić zapotrzebowanie podmiotów medycznych na produkty lecznicze, a także sprzęt i wyroby medyczne. Pozyskane informacje na etapie analizy mogą być zestawiane z lokalizacją placówki (np. województwo, miejscowość, powiat), a także różnicowane mają na uwadze jej rodzaj (szpital kliniczny/przychodnia/szpital wojewódzki etc.).

Efekty analizy danych przetargowych stwarzają możliwość odkrycia dominujących graczy na rynku w ramach jego określonego segmentu. Aby to osiągnąć, należeli poddać weryfikacji częstotliwość wyboru wykonawców oraz wielkość asortymentu, który zostały zobligowane dostarczyć.

Badania uczestników rynku

Analiza danych zastanych to najważniejsza i najczęściej wykorzystywana metoda w badaniach prowadzonych dla przedsiębiorstw medycznych oraz farmaceutycznych. Warto jednakże pokusić się o pogłębienie wyników o informacje pozyskane bezpośrednio od uczestników rynku. Są nimi zwłaszcza lekarze, dystrybutorzy, właściciele placówek medycznych, producenci, a także sami pacjenci/konsumenci produktów medycznych. Pomiary powinny skupiać się na odkryciu potrzeb i oczekiwań w zakresie nabywania produktów medycznych lub korzystania z określonego rodzaju terapii.

Podsumowanie

Branża farmaceutyczna i medyczna cechują się na tyle ogromną konkurencją, że tylko opieranie kluczowych decyzji biznesowej na wiedzy może przynieść efekt w postaci wysokich zysków sprzedażowych oraz pozytywnego wizerunku marki. Warto zatem podjąć decyzję o przeprowadzeniu analizy rynku medycznego, aby mieć szansę osiągnięcia solidnej pozycji. 

Badania i analizy rynku poprzez aplikacje do ankietyzacji

 

Za oszczędnością czasu idzie również oszczędność środków finansowych, które musimy przeznaczyć na takie badanie. Kolejną przewagą badań on-line poprzez aplikacje do ankietyzacji jest skalowalność grupy docelowej czyli przeprowadzenia badania na znacznie większej grupie osób. Nie można również zapominać o automatyzacji procesów w takiej aplikacji - statystyki z badania zliczają nam się automatycznie i są prezentowane w formie graficznej, a odpowiedzi możemy dowolnie eksportować do najpopularniejszych formatów (doc., xls, pdf). Sama budowa ankiety w takiej aplikacji z reguły jest intuicyjna i nie stanowi problemu. Mamy do wyboru szereg wariantów pytań, które możemy zadać.

 

Dotarcie do grupy docelowej

Po wybraniu aplikacji i stworzeniu ankiety, kluczowym elementem jest wybór oraz dotarcie do grupy docelowej. Można to zrobić na kilka sposobów, ale i to na ogół ułatwia profesjonalna aplikacja do ankietyzacji. Najpopularniejszą formą poinformowania respondentów o badaniu jest realizacja kampanii mailingowej - wysyłamy wiadomości e-mail z informacją, że realizujemy badanie i zapraszamy do udziału. Możemy również stosować inne kanały powiadomień - zwłaszcza takie jak profile w mediach społecznościowych czy wykorzystywanie nowej technologii (powiadomienia push). Poza internetowymi sposobami informowania, możemy bezpośrednio poinformować swoich klientów np. poprzez kolportaż ulotek z QR Codem prowadzącym do ankiety.

 

Forma pozyskiwania danych

Respondenci mogą wypełniać ankietę w różnych formach - aplikacje do ankietyzacji działają na większości urządzeń mobilnych, co tworzy bardzo szerokie pole do różnego rodzaju zastosowań. Oczywiście standardowym przykładem jest wypełnianie ankiety na komputerach czy smartphonach poprzez przeglądarkę internetową, ale istnieje również możliwość użycia dedykowanej aplikacji mobilnej- co z kolei otwiera nam nowy kanał komunikacji powiadomienia PUSH. Aplikacje możemy również zainstalować na różnego rodzaju kioskach czy urządzeniach mobilnych w biurach lub punktach sprzedaży, co pozwala na pozyskanie natychmiastowego feedbacku od grupy docelowej. Należy oczywiście pamiętać, że ważnym elementem jest regularność takich badań i porównywanie wyników.

Analiza danych w świetle procesu badawczego

Jeśli spojrzeć na przebieg procesu badawczego można zauważyć, że w głównej mierze skupia się on na gromadzeniu, a później analizie danych, które zostały zebrane. Dane te będą tym bardziej wiarygodne, o ile zastosuje się odpowiednie narzędzia badawcze. Dobór narzędzi stanowi jeden z podstawowy składników właściwej interpretacji pozyskanych informacji. Stąd też powinno się w uważny sposób przeprowadzać każdy z etapów procesów badawczych.

 

W procesie badawczym ważna jest dokładność

Przeprowadzając procesy badawcze bardzo ważna jest rzetelność oraz skrupulatność osoby przeprowadzającej badanie. Cechy te wpływają na umiejętność zauważenia zachodzących zjawisk i występujących zależności. Co więcej wspomniane cechy są ważne, jeśli chodzi o ogólną interpretację wyników. Analiza danych powinna uwzględniać:

 • ilość danych (zmiennych, przypadków);
 • typy danych (ilościowe, jakościowe);
 • ilość braków i możliwości ich zastąpienia.

 

Jak rozmawiać o badanej zbiorowości?

O jednostkach wchodzących w skład zbiorowości można powiedzieć, że posiadają one wyróżniające je cechy statystyczne. Cechy te wybiera się w odniesieniu do celu badania, w taki sposób, aby w najlepszy sposób korespondowały z poddanym badaniu zjawiskiem. Wybrane cechy dzieli się na:

 • jakościowe – niemierzalne np. użyteczny, barwa;
 • ilościowe – dające się wyrazić w jednostkach miary.

 

Część badania wpływa na jego całość

Wyniki, które uzyska się w procesie badawczym można przedstawić za pomocą:

 • tekstu – cechy jakościowe;
 • liczb całkowitych;
 • przedziałów liczbowych.

Celem podejmowanych działań jest dojście poprzez dane indywidualne do danych zbiorowych. Należy natomiast uwzględnić, iż sam proces badawczy składa się z kilku etapów, które przerzedzają omawiany typ działań. Do tych etapów zalicza się:

 • projektowanie badania;
 • dobór próby;
 • budowę instrumentu pomiarowego;
 • zbieranie danych;
 • analizę danych;
 • prezentację wyników – raport.

 

Efektywność działania zależy od przygotowania

Poprzedzające analizę etapy powinny pozwolić na jej właściwe przeprowadzenie, a więc na ujęcie w taki sposób wyników, aby w pełni odpowiadały rzeczywistości takiej, jaka ona jest. Co więcej pozwala to na zwiększenie skuteczności podejmowanych działań oraz pojawienie się nowych szans rozwoju. Analiza danych tak jak i inne etapy są bardzo ważne w procesie przeprowadzanych badań. Właściwie zaplanowane i zorganizowane badanie pozwala na efektywne działanie.

Kilka zasad dobrej analizy danych

Podejmowane decyzje mają wpływ na podejmowane kroki oraz jakość przeprowadzanych planów rozwojowych. W celu uskutecznienia swojego działania proponuje się przeprowadzenie analizy danych, która pozwala na zaobserwowanie występujących zjawisk oraz określenie występujących pośród nich zależności.

 

Analiza stosowana dla wielu tematów

Pozyskane informacje w procesach badawczych najpierw zostają przeobrażone w konkretną wiedzę, a następnie powinny przyjąć formę działania nakierowanego na realizację celu rozwojowego. Analiza danych za swój podstawowy cel ma wskazanie prawidłowości występujących w obrębie danego zjawiska, a w ramach tego bada się na przykład:

 • relację między reklamą i obrotami;
 • koszty produkcji;
 • relację między stażem pracy pracownika a jego wydajnością.

 

Pozyskane dane wspierają sukces

Przeprowadzenie rzetelnej analizy pozwala na uchwycenie zjawiska z uwzględnieniem wielu jego aspektów, a także umożliwia przyspieszenie procesu badawczego. Dzięki zastosowaniu odpowiednich metod oraz przy wykorzystaniu technologii można wydobyć informacje, które:

 • będą wiarygodne;
 • odzwierciedlą zachodzące zjawiska;
 • wpłyną na proces decyzyjny;
 • wskażą zależności pomiędzy różnymi elementami.

Wieloaspektowe ujęcie zjawiska pozwala na pogłębienie zachodzących relacji oraz na wzmocnienie pozytywnych bodźców oraz wyeliminowanie najsłabszych punktów.

 

Wszystko zaczyna się od celu

W procesach, którym poświęcone są analizy danych bardzo ważne jest ich uporządkowanie oraz właściwe wskazanie wymagań stawianych projektowi. Stąd badanie takie należy rozpocząć od postawienia hipotezy badawczej, która będzie towarzyszyła wszystkim działaniom. Następnym krokiem jest wskazanie zmiennych, które zostaną poddane przetworzeniu. W kolejnych etapach koncentruje się na:

 • zebranie danych z uwzględnieniem formatu oraz ich układu – dane powinny być nacechowane kompletnością oraz poprawnością;
 • tworzeniu instrumentów, które umożliwią prezentację zależności;
 • obliczeniach oraz obróbce danych;
 • stworzeniu raportu zawierającego podsumowanie wyników.

 

Wyniki muszą być zrozumiałe

Działania takie umożliwiają dowodzenie słuszności hipotezy bądź jej braku. Analiza danych kończy się przedstawieniem wyników, które są podstawą do podejmowania poprawnych decyzji. Stąd wyniki te powinny być przedstawiane w czytelny sposób oraz pozwalający na ekspozycję wszystkich pozyskanych informacji. Pozyskana wiedza powinna przekształcić się w działanie realizujące obraną strategię rozwojową.

O czym należy pamiętać podczas analizy danych?

Jednym z kluczowych etapów badania jest przeprowadzenie poprawnej analizy danych. Pozwoli to na wyciąganie maksymalnej ilości potrzebnych informacji, co przełoży się na ostateczny efekt badania. W drodze realizowanych projektów badawczych należy w szczególny sposób kłaść nacisk na jakość wykorzystywanych danych w procesie.

 

Ostrożnie z danymi

Zastosowanie odpowiednich źródeł pozwala na konstruowanie wniosków, które będą nakierowane na polepszenie dotychczasowych działań. Na podstawie zebranych danych można budować potrzebne rozwiązania. Przy czym należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej ostrożności względem danych, dlatego należy:

 • dostrzec zalety oraz ograniczenia zdobytych danych;
 • sprawdzić, w jakim stopniu odpowiadają one badanemu zagadnieniu.

Inną kwestią w sprawie analizy danych jest strona finansowa. Należy zauważyć, że część danych dostępna jest za darmo, zaś za niektóre z nich należy zapłacić czy też nawet samemu przeprowadzić cały proces badawczy.

 

Dane są podstawą każdego badania

Wraz z ceną danych pojawia się zagadnienie wiarygodności i jakości danych. Tylko te z nich można uznać za prawdziwe, które zostały pozyskane w pełnowartościowych procesach, które:

 • były przeprowadzone z uwzględnieniem etyki;
 • skupiały się na celu badania, a nie założeniach badaczy;
 • wykorzystały specjalistyczne narzędzia.

Zanim skorzystamy z danych należy zwrócić uwagę na ich pochodzenie, ale także postawić sobie pytanie, w jaki sposób będą one przydatne dla aktualnie prowadzonego procesu badawczego.

 

Zrozumieć to, co się dzieje

Procesy badawcze są ciągiem skomplikowanych działań, które powinny odznaczać się zachowaniem odpowiedniej uważności ze strony badacza na każdym etapie badania. Szczególną ostrożność należy zachować w kwestii analizy danych, co przekłada się na:

 • zrozumienie zachodzących zjawisk;
 • zaproponowane rozwiązania i wprowadzone zmiany;
 • prognozowanie wydarzeń.

Zbierając dane, a następnie je analizując należy zdać sobie sprawę z ważności i istoty podejmowanych działań. Tym samym nie można zapominać, że najważniejsze działania nakierowane są na właściwe rozumienie.

 

Analizy wspierają działania

O podejmowanym działaniu badawczym powiemy jako o efektywnym, jeśli jego wyniki będzie można wykorzystać w sposób, który przyniesie oczekiwanych zysk bądź też wzmocni aktualną pozycję poprzez poszerzenie posiadanych informacji. Właściwa analiza danych daje szansę na otwarcie nowych dróg rozwoju, a tym samym przyczynia się do lepszego funkcjonowania w zastanej rzeczywistości.