Biostat. More than statistics.

Badania statystyczne przynoszą szereg korzyści

badania statystyczne

 

Opracowania statystyczne to działania, których celem jest pozyskiwanie danych w zakresie rozkładu określonych cech w obrębie danej populacji.

Przedmiotowe badania mogą mieć charakter pełny, obejmując całą populację lub jej część lub odbywać się wyłącznie w obrębie wybranej grupy respondentów, czyli tzw. próbie losowej - najczęściej jest to grupa reprezentatywna dla całej populacji.

Charakter badań statystycznych

Opracowania statystyczne wykonywane są w określonym celu – najczęściej jest to określenie występowania konkretnego zjawiska w danej populacji lub wybranej grupie.

Podczas realizacji przedsięwzięcia zbierane są informacje dotyczące występowania określonej cechy statystycznej, czyli częstotliwość występowania określonego zjawiska.

Etapy analizy danych

Przedmiotowe badania mają charakter wieloetapowy, poszczególne etapy wyglądają następująco:

- projektowanie (przygotowanie) badania statystycznego;

- obserwacja statystyczna;

- opracowanie statystyczne;

- analiza statystyczna.

Wszystkie elementy stanowią integralną całość i nie mogą być rozdzielane. Odpowiednio przygotowane i przeprowadzone obliczenia statystyczne gwarantują rzetelne i wiarygodne wyniki.

Niepodważalny jest fakt, że aby cokolwiek obliczyć, należy posiadać niezbędne dane. W przypadku obliczeń statystycznych są to zazwyczaj obserwacje lub pomiary określonej cechy lub zjawiska w obrębie populacji.

Źródła pochodzenia danych

Opracowania statystyczne najczęściej wykonywane są na odpowiednio dobranej grupie, czyli respondentach, którzy spełniają określone warunki. W dużej mierze opierają się one na danych źródłowych, które mogą mieć charakter pierwotny (np. ankiety) lub wtórny (dane podchodzące z wcześniejszych opracowań statystycznych, np. dane GUS).

Dane statystyczne to dane służące do obliczeń statystycznych. Najczęściej są one obserwacjami lub pomiarami badanej cechy występującej w określonej populacji. Obserwacje dokonywane są na odpowiednio dobranych grupach tej populacji, tworzących tzw. próbę.

Sposób prezentacji pozyskanych danych 

Zebrane dane umożliwiają wykonanie obliczeń statystycznych, dzięki którym w sposób graficzny i tekstowy można przedstawić stosunek procentowy konkretnego zjawiska lub cechy w badanej grupie respondentów.

Warto nadmienić, że dobór docelowej grupy osób badanych zazwyczaj oscyluje wokół określonych wytycznych, pod uwagę brany jest np. wiek, płeć, wykształcenie, aktywność zawodowa czy miejsce zamieszkania badanych osób.

Zobacz także

Tagi

opracowania statystyczne analizy danych analiza danych badania statystyczne obliczenia statystyczne

Najczęściej zadawane pytania

Dlaczego ważne jest, aby nad projektem analiz statystycznych pracowali specjaliści?

Rzetelność i prawidłowość analiz statystycznych wymaga pracy wyspecjalizowanych specjalistów, którzy działają zgodnie ze standardami i wytycznymi. To zapewnia wiarygodność wyników i ich poprawną interpretację.

Jakie dodatkowe możliwości oferuje Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat® w zakresie rozwoju wiedzy z analiz statystycznych?

Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat® oferuje kursy ze statystyki online, umożliwiając rozszerzenie wiedzy w tym zakresie. Szkolenie online zawiera materiały szkoleniowe i kończy się oficjalnym certyfikatem Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat®.

Jakie korzyści mogą wyniknąć z uczestnictwa w kursach ze statystyki online oferowanych przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat®?

Kursy te pozwalają na rozszerzenie wiedzy z zakresu statystyki, zawierają materiały szkoleniowe i kończą się oficjalnym certyfikatem. Uczestnictwo w kursach online oferowanych przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat® stanowi doskonałą okazję do zdobycia specjalistycznej wiedzy z zakresu statystyki, popartą oficjalnym certyfikatem.