Biostat. More than statistics.

Ankiety – podstawowe informacje

Wiele z nas decyduje się na przeprowadzanie ankiet w celu zdobycia różnorodnych informacji przydatnych do podejmowania decyzji. W celu poprawnego stworzenia ankiety warto dowiedzieć się o nich podstawowych rzeczy.

Definicja ankiet

Ankiety to zestawienia pytań, które służą do zbierania danych od określonych osób. Ta podstawowa definicja obejmuje wiele różnych metod badawczych, np. ankiety przeprowadzane twarzą w twarz, ankiety telefoniczne, a także ankiety online. Niezależnie od wyboru rodzaju badania, pytania ankietowe tworzone są w taki sposób, aby uchwycić emocje i opinie respondentów. Celem jest analiza i ocena zebranych danych, aby wydobyć wiedzę na temat różnych tematów i dziedzin badawczych w odniesieniu do demografii. Bardziej szczegółowo, dane te są wykorzystywane do wyciągania wniosków na temat postaw określonej populacji poprzez przepytanie mniejszej grupy próbnej. Istotne w tym działaniu jest to, aby badana próba była reprezentatywna dla populacji, w przeciwnym razie nie jest możliwe wnioskowanie statystyczne, a możliwość uogólniania staje się nieważna.

Metodologia badań

Metodologia badań dotyczy wyboru próby z populacji, jak również podejścia do zbierania danych z badań. Wybór próby jest niezbędnym zadaniem, aby móc uogólnić wyniki na populację będącą przedmiotem zainteresowania w późniejszych etapach przeprowadzania ankiety. Podejście do gromadzenia danych z badań zależy w dużej mierze od konkretnych czynników, takich jak koszty przeprowadzenia badania, objęcie populacji zainteresowania, elastyczność konstrukcji pytań, gotowość do uczestnictwa i dokładność odpowiedzi w danym podejściu.

Zastosowanie ankiet

Badania ankietowe mogą być przeprowadzane w różnych celach, ponieważ ich celem jest gromadzenie danych i przekształcanie ich w informacje i wiedzę. Ankiety dotyczą jednak przede wszystkim określonych dziedzin, takich jak badania rynku, badania polityczne, badania edukacyjne oraz badania opinii klientów/pracowników:

  • Badania rynku - są inicjowane przez organizacje w celu uzyskania wglądu w określone rynki docelowe/branże oraz zachowania/postawy konsumentów. Dostarczają one informacji na temat struktury rynku, jego wielkości i popytu, a także sytuacji konkurentów. Informacje te są ważne dla skutecznego wprowadzania produktów na rynek. Badania rynku mogą być prowadzone zarówno poprzez badania pierwotne, które można podzielić na badania ilościowe i jakościowe, jak i poprzez badania wtórne.
  • Sondaże polityczne są wykorzystywane do umożliwienia grupom ludzi, którzy działają w ramach wspólnego porozumienia, głosowania na tematy, które wyrażają ich opinie lub pomagają w podejmowaniu decyzji. W polityce, sondaże przeprowadzane są w celu wyboru osób sprawujących urzędy polityczne. Ankiety te odbywają się z zachowaniem jednakowych warunków tajności, bezpieczeństwa i anonimowości danych.
  • Ankiety do badań edukacyjnych mogą obejmować wszystko, od badań administracyjnych lub strukturalnych, np. przeglądy uniwersyteckie, oceny kursów, wykładów lub seminariów, oceny profesorów i wykładowców, po badania projektowe lub badania prac dyplomowych, np. badania prac seminaryjnych, prac licencjackich, magisterskich, dyplomowych lub doktorskich. W zależności od potrzeb, ankiety edukacyjne mogą być przeprowadzane przy użyciu wszystkich wyżej wymienionych metod, przy czym studenci najchętniej wybierają ankiety internetowe.
  • Badania satysfakcji klientów i badania opinii pracowników są najczęściej przeprowadzanymi badaniami w organizacjach w celu poprawy procesów, struktur, produktów i usług firmy. Są to najważniejsze czynniki, dzięki którym firmy mogą pozostać konkurencyjne i rozwijać się, zdobywając informacje na temat wewnętrznych aspektów, które leżą u podstaw niewystarczającej jakości i wydajności. Dane te są niezwykle pomocne w budowaniu silniejszych i lepszych relacji zarówno z klientami, jak i pracownikami, co może pozytywnie wpłynąć na wartość życiową klienta i wskaźnik utrzymania pracowników.

Ankiety są bardzo pomocne w wielu dziedzinach i służą zdobyciu wielu informacji. Wraz z rosnącą tendencją do digitalizacji i towarzyszącymi jej zasobami dostępnymi online, tworzenie i przeprowadzanie ankiet nigdy nie było łatwiejsze pod względem wygody technicznej i tańszej dostępności finansowej.