Biostat. More than statistics.

Kilka informacji o statystyce

analiza danych

O statystyce można powiedzieć, iż jako nauka zajmuje się ona pozyskiwaniem, analizą danych i prezentacją wyników skupiających się w obrębie danego zagadnienia. Podejmowane działania w jej obrębie mają za zadanie uporządkować posiadaną wiedzę bądź dane, a także wspomagać proces decyzyjny zwiększając procent właściwych decyzji.

O statystyce można powiedzieć, iż jako nauka zajmuje się ona pozyskiwaniem, analizą danych i prezentacją wyników skupiających się w obrębie danego zagadnienia. Podejmowane działania w jej obrębie mają za zadanie uporządkować posiadaną wiedzę bądź dane, a także wspomagać proces decyzyjny zwiększając procent właściwych decyzji.

 

Podstawowy podział nauki

Istotą przeprowadzanych badań nie są jedynie liczby, ale ich właściwe zrozumienie, co pozwala na uchwycenie zależności obecnych w rzeczywistości oraz polepszenie prowadzonych działań. Przy czym nie można zapominać, iż za konkretnymi liczbami występują osoby, a czynnik ludzki powinien być brany w ramach otrzymanych wyników. Statystyka  w literaturze dzieli się na:

  • opisową – uzyskane wyniki nie pozwalają na wyciągnięcie wniosków o populacji generalnej;
  • wnioskowanie statystyczne – daje możliwość w odniesieniu do uzyskanej próby wyciągnąć wnioski o cechach populacji generalnej.

 

Narzędzia, które można wybrać

Pierwsza z nich stosowana jest zarówno do analiz jednoczynnikowych, które dotyczą pojedynczych zmiennych oraz wieloczynnikowych. Wyniki przedstawia się za pomocą wykresów bądź tabel. Natomiast co do przedstawionego powyżej drugiego typu można mówić, iż pomaga ono w:

  • weryfikacji postawionych hipotez;
  • estymacji (ocenie) nieznanych parametrów.

Weryfikacja hipotez skupia się na podejmowaniu decyzji o prawdziwości bądź fałszywości hipotezy statystycznej.

 

Jak podejść do analizy danych?

Wybieranie odpowiednich narzędzi jest podstawą udanego procesu badawczego. To od nich zależy powodzenie w pozyskiwaniu, jak i interpretowaniu danych. Ważnym krokiem jest dobranie odpowiedniej próby statystycznej względem populacji generalnej. Przystępując do analizy zebranych danych należy wybrać odpowiedni rodzaj testów, który dobierając powinno się uwzględnić takie kwestie jak:

  • charakter danych (ilościowe czy jakościowe);
  • wytyczenie rozkładu w przypadku danych ilościowych;
  • ilość grup analizowanych;
  • wskazać czy dane są zależne czy niezależne (sparowane/niesparowane).

 

Nauka, która widzi świat w liczbach

Reasumując: biorąc pod uwagę, iż przywołana dziedzina nauki bierze pod uwagę liczby to nie można zapominać także o człowieku, który za tymi liczbami się znajduje. Dodatkowo należy mieć na uwadze, iż statystyka można pomóc w uporządkowaniu wizji świata i występujących zależnościach. Jednak aby mogło to mieć miejsce należy w odpowiedni sposób przeprowadzić analizę i interpretację zebranych danych, jak i wszystkie inne etapy procesu badawczego, w czym pomoc stanowią wyspecjalizowane narzędzia.

Zobacz także

Tagi

analiza statystyczna analizy statystyczne analizy danych analiza danych obliczenia statystyczne statystyka statystyka medyczna pomoc statystyczna w publikacjach

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest statystyka?

Statystyka jest nauką zajmującą się pozyskiwaniem, analizą danych i prezentacją wyników, skupiających się w obrębie danego zagadnienia. Jej działania mają na celu uporządkowanie wiedzy bądź danych oraz wspomaganie procesu decyzyjnego.

Jakie są główne rodzaje statystyki?

Statystyka dzieli się na statystykę opisową, która prezentuje uzyskane wyniki, ale nie pozwala na wyciągnięcie wniosków o populacji generalnej, oraz wnioskowanie statystyczne, które umożliwia wyciąganie wniosków o cechach populacji generalnej na podstawie uzyskanej próby.

Jak podejść do analizy danych statystycznych?

Podstawą udanej analizy danych statystycznych jest wybór odpowiednich narzędzi oraz dobór próby statystycznej względem populacji generalnej. Należy również uwzględnić charakter danych, wytyczyć rozkład w przypadku danych ilościowych oraz określić zależność między danymi.